Generalforsamling i Kerteminde Amatør Teater, KAT d. 20.-2.-2018.

Formandsberetning.

Mit navn er Birgitte Vølund. Jeg er formand for KAT på andet år.

2017 har på flere måder været et atypisk år for KAT.

Især på selve kernen i KATs virke har det være et år, præget af fantastisk drama på scenen, men desværre ikke så meget af det, som det ellers så ud til, efter repertoiremødet i marts måned, 2017.

Lad mig dog starte med at præsentere bestyrelsen:

Momse Hansen: Næstformand, bestyrelsens kontakt til husudvalget og selv aktiv i samme og på scenen.

Grethe Stenbæk: kontakt til og ”primus motor” i Dramaskolen og desuden kostumier og aktiv i husudvalget.

Willy Steen: PR, og aktiv instruktør og aktiv på scenen

Mona Clayton: Kasserer, aktiv på scenen og husudvalget.

Og så har vi været meget godt hjulpet af vores to suppleanter, idet bestyrelsen i årets løb har sagt farvel til to medlemmer, hhv. Nikolaj Aagaard og Lars Madsen, hvorfor Knud Pfeil er trådt ind med bl.a. stort engagement i husets funktion og aktiv på scenen.

Og senest Ruth Lefevre, der også er aktiv som sufflør.

Først og fremmest stor tak til bestyrelsen for engagement og godt samarbejde. Det er guld værd i en bestyrelse, at alle tager fat og byder ind på de opgaver, der jo er mange af, for at drive en forening som vores.

Sæsonen startede med en forrygende og meget velbesøgt Henri Nathansens klassiker, Inden For Murene, et evigt aktuelt emne om familie, tradition og oprør. En fantastisk oplevelse, tak til de medvirkende og til instruktørerne, Tina Nygaard og Jørgen Greve.

Stykket var egentlig afslutningen på sæsonen 2016 – 17

Den nye sæson, 2017 – 18 tydede på at blive en rigtig fin sæson, fuld af gode teateroplevelser, da vi havde et inspirerende repertoiremøde i marts. Det resulterede i et rigtig spændende og alsidigt program for sæsonen 2017 – 18:

Planen kom til at se ud som følger:

September

“Senioraften” med 12 korte monologer, alle indeholdende temaer omkring seniorlivet.

Initiativ og instruktion, Allan Søndervang –  aflyst

Oktober:

”Tag det som en mand.”  aflyst

Farce af Henning Lindberg.

Instruktør: Brian Lange

December

Juleforestilling.  – aflyst

En mere traditionel nisse-juleforestilling med vægt på at have mange børn med i forestillingen.

Januar – februar

”Fandens til Fangstmænd.” – velbesøgt og rost forestilling

Skuespil af Flemming Jensen, byggende på Jørn Riels skrøner fra Nordøstgrønland, instruktion Willy Steen.  

Revy – udsat til efterår 2018

Instruktion, Aleksandra Pfeil

April

Anna Sofie Hedvig.

Skuespil af Keld Abel. – udsat til efterår 2018

Instruktion Carl Martin Jensen

Det er næste lige som konen med æggene – blot faldt ”æggene” til jorden et ad gangen og ikke på en gang, som i fortællingen.

Som medlemmerne har kunnet følge med i ved at læse Teaterkatten, så blev realiteten en betydelig mere mager sæson, faktisk blev kun Fandens til Fangstmænd en realitet. Til gengæld havde denne forestilling rigtig god publikumsopbakning og vi havde den gode oplevelse, at Flemming Jensen selv kom og indledte vores sidste åbne forestilling med at fortælle om sit arbejde med stykket til et oplagt publikum i en fyldt teatersal.

Tak til instruktør Willy og skuespillerne for en rigtig god oplevelse.

Vores teatersal har også været brugt af professionelle folk, da vi først i januar, 2018 lånte salen ud til de 4 stand – up`ere, Kasper Nielsen, Jacob Ingversen, Brian Lykke og Thomas Warberg, der d. 13. januar,, som tak for lånet, viste en fyldt sal prøver på deres ”Improv – Comedy”, der, som de 4 gav udtryk for, havde været en rigtig god oplevelse for dem, ligesom det var for publikum.

Årsagerne til den magre sæson skal findes dels i uheldige sammenfald af personlige omstændigheder, dels i sygdom og ikke mindst i stort besvær – til tider for stort – med at få mennesker / medlemmer i det aktive arbejde på og bag scenen. Det er rigtig ærgerligt.

Vi håber inderligt på en bedre sæson i 2018 – 19 og vil meget gerne drøfte dette med generalforsamlingen: Hvordan får vi flere aktive, interesserede på og bag scenen?

Samarbejde med Kerteminde Kommune:

Vi har holdt flere uformelle møder med Kerteminde Kommune, Kulturskibet, om et evt. kommende samarbejde. Vi vil i den kommende sæson styrke samarbejdet med både Kulturskibet og med kommunens skoler i vores aktiviteter målrettet børn / unge.

Kerteminde kommunes fritids -og kulturforvaltning har sat gang i et initiativ med at formulere en kulturpolitik, og i den forbindelse er vi blevet inviteret indenfor som aktiv samarbejdspart i inspirationsarbejdet sammen med flere andre foreninger og repræsentanter fra kommunen – vi er i den forbindelse blevet bekræftet i, at også kommunen finder vores forening vigtig og betydningsfuld for kommunens kulturelle liv. Kommunen vil os meget gerne.

Medlemspleje

Vi besluttede i bestyrelsen at afskaffe nytårskuren efter de seneste par års magre opbakning fra medlemmerne og forsøgte i stedet med en medlemsfest med musik, danseinstruktion og sjove drinks – det var dog ikke noget, der appellerede til medlemmerne, idet stort set kun bestyrelsen meldte sig, så her er brug for refleksion og måske nytænkning i forhold til medlemsaktiviteter.

Noget tyder på, at medlemmerne helst vil have teateroplevelser og ikke andet, men det er måske et spørgsmål om, hvad vi hitter på.

Vi vil i den kommende sæson satse på at få etableret samarbejde med andre aktører i kommunen – ikke kun kommunale, så vi måske ad den vej kan invitere til større interesse. Som det ser ud i den gruppe, vi deltog i omkring udvikling af kulturpolitik, så peger det på, at der skal arbejdes mere på tværs – og det ser ud til at være et generelt mønster, ikke kun hos os, at det er svært at engagere medlemmer.

KAT arrangerede en fælles tur til efterårets Seniorteaterfestival i Korsør:

Her deltog 3 medlemmer, som havde en fantastisk dejlig og inspirerende dag.

Bestyrelsen og udvalgene

Inge Napora, der i mange år var foreningens kasserer, trådte som bekendt ud af bestyrelsen sidste år. Det efterlod bestyrelsen med et gevaldigt tomrum, idet Inge hidtil havde taget sig af en lang række administrative opgaver – ikke mindet med regnskab og hele kassererfunktionen. Her var vi fra starten ikke helt skarpe på formalia. Vi fik en aftale med Inge om, at hun fortsatte som uformel kasserer uden at være en del af bestyrelsen.

Vi blev med andre ord ”civilt ulydige” og sætte os ikke grundigt nok ind i vedtægternes formalia og kom på den måde til at arbejde i en periode uden at have fuldt hjemmel i vedtægterne – det var en helt igennem pragmatisk tilgang, idet vi fandt foreningens daglige drift vigtigst at prioritere. Vi konstituerede os ikke med et formelt forretningsudvalg – et forhold, som os bekendt heller ikke har praktiseret i adskillige år, så ingen fandt på at foreslå det, før vi blev gjort opmærksomme på det af et medlem.

Der var – og er rigtig meget arbejde, og det syntes derfor det enkleste at tage imod Inges tilbud om at tage det administrative slæb lidt endnu og på en sådan måde, at alle Inges arbejdsfunktioner blev foretaget efter aftale med bestyrelsen, ligesom alle beslutninger blev og foresat bliver truffet af den samlede bestyrelse – altså uden forretningsudvalg. Bestyrelsen har mødtes en gang månedligt eller mere, hvis der har været behov for dette.

Efter sommerferien har bestyrelsen bragt overensstemmelse imellem praksis og vedtægter i forhold til kassererfunktionen, og skrevet herom og orienteret medlemmerne igennem Teaterkatten. Mona er således kasserer, selvom det stadig er Inge, der foretager bogføringen og regnskab for os. Det vil derfor også være Inge, der på vegne af bestyrelsen fremlægger regnskabet – og stor tak for det.

Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen tager redegørelsen til efterretning og konstaterer, at formalia er genetableret, sådan at bestyrelsen er i overensstemmelse med vedtægterne, som vi så i øvrigt foreslår moderniseret – men det er et punkt for sig selv.

Bestyrelsen har i samarbejde med Jørgen Greve udarbejdet en ny instruktørmanual, der gerne skulle hjælpe med praktiske anvisninger og til at skabe klarhed om ansvar og funktioner, der følger med instruktørens rolle.

Billetsalg: Der er nu en stående aftale med VisitKerteminde om billetsalg over nettet, inklusive omtale på VisitKertemindes hjemmeside. Det fungerer til vores tilfredshed, og har været i brug to gange nu. Vores konstatering er dog den, at vi ikke kan undvære salg af fysiske billetter, der varetages af Sparkøbmanden.

Willy har sørget for at KAT har været meget aktiv på Facebook med nyheder og opfordringer.

KAT har fået Mobilpay – et forhold som vi forventer os meget af ift. den traditionelle kontantkasse.

Bestyrelsen har oprettet en fælles dropbox til sit arbejde – en stor lettelse af de administrative arbejdsgange.

KAT har følgende udvalg:

Husudvalg: bestyrelseskontakt, Momse

PR – udvalg: bestyrelseskontakt, Willy

Teknisk udvalg: bestyrelseskontakt, Birgitte

Dramaskolen: bestyrelseskontakt, Grethe

Ad hoc udvalg: Renovering af teatersal mm. Bestyrelseskontakt, Birgitte

Teaterhuset:

I august havde vi en meget alvorlig vandskade i kælderen. Vi mistede vores gulvtæppe på den bekostning, inkl. den gamle sofa, der stod i kælderen, men vi vandt til gengæld en rigtig god kontakt med kommunens ejendomsfolk, der også mere end antydede, at der var mulighed for at se på økonomisk hjælp til bl.a. en istandsættelse af gulve og vægge i kælderen, nyt gulvtæppe i teatersalen og muligvis en trappelift, så vi kan huse mennesker, der ikke selv kan forcere trapperne. Dette tager vi med videre ind i planerne for den generelle renovering af huset. Tak for til Knud Pfeil for dagligt at tømme tørremaskinen og for gode råd og vejledning i forbindelse med vandskaden.

Bestyrelsen har ryddet grundigt op og ud på loftet og har efterfølgende lavet en aftale med Kostalden om evt. lån af rekvisitter mod en annoncering i vores programmer eller en fribillet til indehaverne af Kostalden. En god aftale, der sparer os for megen slæben op og ned af den stejle, ubekvemme trappe til loftet.

Vi er så småt startet med arbejdet i en arbejdsgruppe, der skal skabe forudsætninger for en konkret renovering af teatersal og foyer og har haft det første møde med DATS repræsentant, Peter Rafn Dam, der også var involveret i den sidste plan for flere år siden, en plan, der blev skrinlagt. Vi har grund til også at tro, at det denne gang vil være muligt at skaffe den fornødne kapital til renovering, bl.a. gennem fonde. I den påtænkte renovering skal også indtænkes modernisering / digitalisering af lys og lyd. DATS er også her indover med vejledning og råd.

Fremtiden.

Vi har som sagt flere store opgaver på bedding:

Især bliver det fokus på renovering af vores fysiske rammer og en nytænkning af vores aktiviteter målrettet børn og unge. Vi vil gerne skabe både rammer og indhold for en forening og et hus, der appellerer til fornyet interesse for at se teater, at være aktiv i teatret eller på anden måde støtte op om et vigtigt og attraktiv, frivilligt kulturtilbud i vores lille by og kommune.

Opgaver udenfor bestyrelsen:

Helle Hassing, hjemmeside, stor tak til dig, Helle.

Aleksandra Pfeil, Billetter og hjælp med opsætning af Teaterkatten – stor tak for det.

Inge Napora, Bogføring og opgaver med kassererfunktion, i hvertfald i noget at sæsonen – stor tak for det.

Lys og lyd: Kaare Lefevre: stor tak for dit engagement og grundige vurdering af vores materiel og nyanskaffelser.

 

Birgitte Vølund

Formand for Kerteminde Amatør Teater

Luk