Referat fra generalforsamling den 20. februar 2018:

18 medlemmer (inklusive bestyrelsen) er til stede.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent: Jørgen Greve vælges til dirigent, og Iben Hansen vælges til referent.

Jørgen Greve takker for valget og konstaterer, at  generalforsamlingen  er lovligt varslet (02.02.2018.)

 1. Formandens beretning. Se bilag.

Kommentarer til beretningen:

Imponerende arbejde bestyrelsen har lagt i foreningen i det forgangne år.

Der opfordres til , at bestyrelsen arbejder med et oplæg, der beskriver

revisorens opgave. Dette oplæg fremlægges til næste generalforsamling.

Da regnskabet ikke er revideret, foreslår dirigenten, at punkt 9 flyttes op før

punkt 3. Dette vedtager generalforsamlingen.

Beretningen godkendes .

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Iben Hansen vælges til

revisor, Kaare Lefevre vælges til suppleant.

 1. Kassereren aflægger regnskab. Det ikke reviderede regnskab for 2017

blev gennemgået. I overensstemmelse med vedtægterne, indkaldes der

således til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på

dagsordenen: Godkendelse af revideret regnskab for 2017.

 1. Orientering fra udvalgsformændene

Dramaskolen ved Grethe Stenbæk:

Sabrina har undervist de små. 6 deltagere.

Iben har undervist mellemtrinnet også 6 deltagere.

Grundet manglende tilslutning til Dramaskolen, har bestyrelsen besluttet at

nedlægge  Dramaskolen i dens nuværende form. Bestyrelsen vil arbejde

videre med, at drama for børn og unge kan tilbydes, men i en anden

form. Dette gerne i samarbejde med Kulturskibet og kommunens skoler.

Husudvalget ved Momse:

Der efterlyses medlemmer til arbejdet i dette udvalg.

PR udvalget ved Willy Steen Nielsen:

PR arbejdet er et vigtigt arbejde for at profilere foreningen.

Det er et stort arbejde at lave Teaterkatten, kontakte presse mm.

God ide med opråb til medlemmerne, om at få indlæg fra disse, når

Teaterkatten skal laves.

Tak til Alexandra for hjælp til lay out.

Teknisk udvalg ved Kaare Lefevre:

I forbindelse med opsætning af ”Fandens til fangstmænd” blev der benyttet

nye teknikker af lys/lyd-manden.

Der er anskaffet 8 nye lamper, en dæmper mm. i 2017

Foreningen har fået diverse rekvisitter fra Odense Dramaskole.

Efterlyser nye folk.

 1. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 250,- kr. for voksne og 150,- kr. for medlemmer under 15 år. Forslaget godkendt.
 2. Indkomne forslag.

Forslag om ændrede vedtægter.

 • 1 stk.1. Ændres til: Teaterforeningens navn er ”Kerteminde Amatør Teater”, KAT hjemmehørende i Kerteminde.

      stk. 2. Ændres til: Teaterforeningen er oprettet den 4.februar 1985 og

er tilsluttet , DATS- Landsforeningen for Dramatisk virksomhed.

 • 2 stk.2 . Ændres til: Teaterforeningen kan samarbejde med andre, der

      er relevante for foreningens virke.

 • 3 Ændres til: Alle, der vil virke for og støtte foreningens formål kan

      optages som medlemmer.

 • 4 stk.4.

Dagsordenens punkter

7: ændres til: Drøftelse af foreningens dramatiske virke.

8a: ændres til: Valg af bestyrelse

8 b: ændres til: Valg af mindst 2 suppleanter

8c: ændres til: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 1. Ændres til Eventuelt.

Stk.5 Ændres til: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen,

må være formanden i hænde senest en uge før dennes afholdelse.

Stk.6 ændres til :

6a. Fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

6b. Fremmødte medlemmer, som er fyldt 15 år, der skriftligt meddeler

formanden, at man stiller op til valg eller genvalg, er valgbare.

Stk. 7 ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et

flertal af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver

en motiveret skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal

indeholde omtalte motivering og fremsendes med et ordinært varsel og

senest 8 dage efter begæringens indgivelse.

 • 5 stk.1. Ændres til: Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 5

      medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således

at 2 medlemmer er på valg i ulige år, og 3 medlemmer er på valg i

lige år. Genvalg kan opnås.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,

sekretær og kasserer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Stk.2. Ændres til: Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage

i bestyrelsesmøder i mere end to måneder, indkaldes en suppleant i

den rækkefølge, de er valgt som 1. og 2. Suppleant.

Stk.3. Ændres til: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse

afgrænsede opgaver. Alle udvalgsbeslutninger skal forelægges

bestyrelsen til godkendelse.

Stk.4. Ændres til: Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde udnævne

et medlem til at være æresmedlem.

Stk.5. og stk.6 bortfalder.

 • 6 stk.1. Ændres til: Bestyrelsen fastlægger repertoiret på baggrund af

      særskilt repertoiremøde og indkomne forslag og orienterer

medlemmerne herom.

 • 8 stk.1. Ændres til : Tegningsret: Foreningen tegnes af to personer,

      formanden og kassereren.

 • 9 stk.1. Ændres til: Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære

      generalforsamlinger og kræver to tredjedels flertal.

stk.2. Tilføjelse: Nedlæggelse af teaterforeningen kan finde sted, når

det er vedtaget med to tredjedels flertal af to på hinanden følgende

generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

stk.3. Tilføjelse: Hvis teaterforeningen nedlægges, stilles dens midler

til rådighed for kulturelle formål.

 • 10 bortfalder.

Kommentarer til § 6. Bestyrelsen opfordres til, at der i forretningsordenen indarbejde en struktur for repertoireplanen, der sikrer, at repertoireplanen færdiggøres så tidligt på året som muligt.

Vedtægtsændringer godkendt.

7.Drøftelse af foreningens dramatiske virkeplan 

     (repertoireplan)

Herunder er et udpluk af konstruktive forslag:

Vi skal tilgodese alle genrer.

Instruktør og spillere skal arbejde med det, de har lyst til at sætte op.

Lysten skal drive værket.

Det er vigtigt at møde de unge mennesker på de sociale medier.

Samarbejde mellem skole og teater.

Lave drama aftener for de unge voksne.

Lave teatertur for medlemmerne for at vække interesse for teateret.

Udveksling med andre amatørteatre.

 

8a. Valg af bestyrelse. Willy Steen, Jette Hansen ( Momse) og Mona Clayton er på valg. Willy ønsker ikke genvalg. Momse og Mona modtager genvalg. Ny indvalgt Knud Pheil Sørensen.

8b.  Valg af mindst 2 suppleanter. Karl Mortensen vælges som

1.suppleant og Ruth Lefevre modtager genvalg som 2.suppleant.

8c.  Valg af 1 revisor og revisor suppleant. Blev foretaget mellem dagsordenens punkt 2 og 3.

 1. Eventuelt. Intet at bemærke.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

Birgitte Vølund siger tak til alle, der er mødt op på generalforsamlingen samt takker alle, der støtter op om KAT.

Dernæst udnævnes Jørgen Greve som æresmedlem. Stort tillykke med det.

 

Iben Hansen.

 

Bilag Formandsberetning:

Luk