Generalforsamling i KAT, d. 19. februar 2019.

 

Referat.

Dagsorden:

  1. Jørgen Greve valgt til dirigent, Willy Steen valgt til referent

 

  1. Formandens beretning. Se bilag 1.

Beretningen godkendes uden debat.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab. Se bilag 2

Regnskabet fremlægges af formanden og ikke af kassereren.

Regnskabet fremstår i en ny form. Ikke så dybdegående, men meget forenklet og

overskueligt.

Der spørges ind til, hvorfor formanden og ikke kassereren fremlægger regnskabet.

Det var en aftale mellem formand og kasserer.

Regnskabet godkendes

 

  1. Orientering fra udvalgsformændene

 Husudvalg. Der er behov for flere medlemmer.

Teknisk udvalg. Ikke noget nyt.

 Børne-ungdomsgruppen. Ændringen fra KAT´s dramaskole til KAT´s børne-

ungdomsgruppe  har været en succes. I efterårssæsonen arbejdede holdet med et

færdigskrevet stykke, et julestykke, som blev opført ved forestillinger i december. 11

deltagere ledet af Iben Hansen og Mona Clayton.

Forårssæsonen. Her er 9 deltagere. Holdet ledes af Tina Hansen og Mona Clayton.  Der

arbejdes med at skabe egen forestilling. Afslutning med forestillinger d. 6. og 7. april.

PR-udvalg. I løbet af året er der udkommet 4 udgaver af Teaterkatten.

  KAT-huset. Kælderlokalerne er blevet renoveret og malet. Bestyrelsen har været på besøg

hos MAS i Ryslinge for at hente inspiration til renovering af sal.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent. Vedtages. Uændret kontingent

 

  1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlægger forslag om at ændre vedtægterne § 4 stk 4. generalforsamlingens

pkt 8 c.

Nuværende ordlyd: 8c. Valg af  1 revisor og en revisorsuppleant.

Forslag:                   8c. Valg af bilagskontrollant og suppleant til bilagskontrollant.

Der blev spurgt ind til , om ændringerne af pkt. 8c kunne give problemer i forbindelse med

evt ansøgninger til offentlige myndigheder og fonde. Formanden bekræftede, at foreningens

størrelse taget i betragtning var ændringen helt legal.

Forslaget vedtaget.

  1. Drøftelse af foreningens dramatiske virke.

Mangel på instruktører.

Det blev foreslået, at man evt. kunne arbejde med ”instruktørføl.”  Således at en uerfaren

instruktør kunne følge en mere erfaren.

Man kan forsøge at brede opgaverne ud blandt flere personer.

  1. Valg.

Birgitte Vølund og Grethe Stenbæk på valg. Ingen af de to ønsker genvalg.

Det lykkedes ikke at finde andre kandidater, der ville stille op til valg til bestyrelsen. Alle

valg er udsat til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes d. 18. marts, sammen med

foreningens repertoiremøde.

  1. Evt.

Formanden orienterer om, at foreningens første formand, Annelise Bjerge er død.

Der skrives et indlæg om Annelise Bjerge i næste Teaterkat.

20.-2.-2019.

Willy Steen

referent.

 

Luk