Kerteminde Amatør teater

Vedtægter

 • 1 stk. 1. Teaterforeningens navn er ”Kerteminde Amatør Teater”, KAT hjemmehørende i Kerteminde.

-stk. 2. Teaterforeningen er oprettet den 4. februar 1985 og er tilsluttet, ”DATS – Landsforeningen for Dramatisk virksomhed”.

 • 2 stk. 1. Teaterforeningens formål er at danne rammen om et aktivt, dramatisk arbejde, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

-stk. 2. Teaterforeningen kan samarbejde med andre, der er relevante for foreningens virke.

 • 3 Alle, der vil virke for og støtte foreningens formål kan optages som medlemmer
 • 4 stk. 1. Foreningens medlems- og regnskabsår går fra 1. januar til 31. december

– stk. 2. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden 1. marts.

-stk. 3. Generalforsamlingen varsles 14 dage før afholdelsen.

-stk. 4. Generalforsamlingen har flg. dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

 1. Formandens beretning.
 2. Kassereren aflægger regnskab.
 3. Orientering fra udvalgsformændene.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Drøftelse af foreningens dramatiske virke

8a. Valg af bestyrelse.

8b. Valg af mindst 2 suppleanter.

8cValg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant til bilagskontrollant.

9 Eventuelt.

-stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest en uge før dennes afholdelse.

-stk. 6a. Fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret

-stk. 6b. Fremmødte medlemmer, som er fyldt 15 år, der skriftligt meddeler formanden, at man stiller op til valg eller genvalg, er valgbare.

-stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver en motiveret skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 8 dage efter begæringens indgivelse.

 • 5 stk. 1. Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i ulige år, og 3 medlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan opnås.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

-stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder i mere end to måneder, indkaldes en suppleant i den rækkefølge, de er valgt som 1. og 2. suppleant.

-stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse afgrænsede opgaver. Alle udvalgsbeslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

-stk. 4. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde udnævne et medlem til at være æresmedlem.

 • 6 stk 1. Bestyrelsen fastlægger repertoiret på baggrund af særskilt repertoiremøde og indkomne forslag og orienterer medlemmerne herom.
 • 7 stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

-stk. 2. Medlemmer under 15 år betaler halv pris.

-stk. 3. Æresmedlemmer har frit medlemskab.

 • 8 Tegningsret: Foreningen tegnes af to personer, formanden og kassereren.
 • 9 stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger og kræver to tredjedels flertal.

-stk. 2. Nedlæggelse af teaterforeningen kan finde sted, når det er vedtaget med to tredjedeles flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

-stk. 3. Hvis teaterforeningen nedlægges, stilles dens midler til rådighed for kulturelle formål.

 

Vedtægterne er således vedtaget på ordinær generalforsamling

den 19. februar 2019.

Luk