§ 1 stk. 1. Teaterforeningens navn er ”Kerteminde Amatør Teater”, hjemmehørende i Kerteminde.

-stk. 2. Teaterforeningen er oprettet den 4. februar 1985 og er tilsluttet ”Dansk Amatør Teater Samvirke”.

§ 2 stk. 1. Teaterforeningens formål er at danne rammen om et aktivt, dramatisk arbejde, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

-stk. 2. Teaterforeningen kan samarbejde med andre lignende foreninger

§ 3 stk. 1. Som aktiv i teaterforeningens arbejde kan optages alle, som vil virke for dens formål

§ 4 stk. 1a. Foreningens medlems- og regnskabsår går fra 1. januar til 31.december

-stk. 1b. Teaterforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden 1.marts.

-stk. 2. Generalforsamlingen varsles 14 dage før afholdelsen.

-stk. 3. Generalforsamlingen har flg. dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Orientering fra udvalgsformændene.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Drøftelse af virkeplan (repertoireplan)

8a. Valg af bestyrelse.

8b. Valg af mindst 2 suppleanter.

8c. Valg af repræsentant fra børne/ungdomsgruppen.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

-stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest en uge før dens afholdelse.

-stk. 5. Stemmeret har kun fremmødte medlemmer, som er fyldt 15 år. Valgbarhed har kun fremmødte medlemmer, som er fyldt 15 år, samt medlemmer, også fyldt 15 år, som skriftligt meddeler formanden, at man stiller op til valg eller genvalg.

-stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver en motiveret skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 8 dage efter begæringens indgivelse.

 

§ 5 stk. 1. Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg på ulige årstal, og 4 medlemmer er på valg på lige årstal. Den i § 4, stk. 3.8c nævnte repræsentant vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan opnås. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

-stk. 2.Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder i mere end en måned, indkaldes suppleanten.

-stk. 3. Forretningsudvalget består af formand, sekretær og kasserer. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen.

-stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse afgrænsede opgaver. Alle udvalgsbeslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

-stk. 5. Bestyrelsen indkalder den i § 4 stk. 3.8c nævnte repræsentant til bestyrelsesmøder, hvor sager, der vedrører børne/ungdomsgruppen drøftes. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

-stk. 6. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde udnævne et medlem til at være æresmedlem.

 

§ 6 stk. 1. Bestyrelsen fastlægger repertoiret på baggrund af indkomne forslag og præsenterer det for generalforsamlingen.

 

§ 7 stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

-stk. 2. Medlemmer under 15 år betaler halv pris.

-stk. 3. Æresmedlemmer har frit medlemskab.

 

§ 8 stk. 1. Teaterforeningens forretningsudvalg udgør bestyrelsen i en støtteforening, hvis medlemmerne tegner et i henhold til vedtægterne uforpligtende medlemskab.

 

§ 9 stk. 1. Tegningsret: Foreningen tegnes af to personer, formanden og kassereren.

 

§ 10 stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger og kræver to tredjedels flertal.

-stk. 2. Nedlæggelse af teaterforeningen kan finde sted, når det er vedtaget med to tredjedeles flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

-stk. 3. Hvis teaterforeningen nedlægges, stilles dens midler til rådighed for kulturelle formål.

 

Vedtægterne er således vedtaget på ordinær generalforsamling

den 29. februar 2012.

 

 

Luk