Formål

Teaterforeningens formål er at danne rammen om et aktivt, dramatisk arbejde, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

I KAT er grundlaget for vor frivillige indsats opfattelsen af at:

– Alle har lige stor betydning

– Vi respekterer hinanden og har gode relationer til hinanden

– Vi tilstræber at gøre det bedste, vi hver især kan

– Alle er både stjerne og vandbærer

– Vi udvikler os, til glæde for os selv og teaterets gæster

– Vi er åbne for nye idéer og initiativer

– Vi oplever disciplin som noget positivt

– Vi har en fælles interesse i teater-virke

– Vi er en af grundpillerne på kommunens kulturelle landkort

KAT tilstræber at opføre fire til fem forestillinger i hver sæson, der tilsammen repræsenterer følgende forestillings typer: Familie teater, Drama stykker, Morskabs teater (farce, revy, kabaret etc.) og Ungdoms forestillinger.

Tilbage til toppen


Bestyrelsen

Formand

Karl Egon Mortensen

Tlf.: 61136724

Send mail

Næstformand

Mona Clayton

Tlf.: 22541287

Send mail

Kasserer

Jette Hansen (Momse)

Tlf.: 29882702

Send mail

Bestyrelsesmedlem

Knud Pfeil Sørensen

Tlf.: 20650829

Send mail

Bestyrelsesmedlem

Ole Vels

Tlf.: 25297310

Send mail

Suppleant

Maja Godthaab Torp

Tlf.:

Send mail

Suppleant

Susanne Gammelgaard

Tlf.:

Send mail

Tilbage til toppen


Historien

“Amatørteater”

Har du lyst til at spille, instruere, sufflere, lave scene, lys, dragter m.v., så mød op på Fjordvangskolen i fælleslokalet onsdag d. 16. januar kl. 19 (medbring evt. kaffe).

Med venlig hilsen

Jørgen Greve

Denne annoncetekst kunne læses i Kjerteminde Avis den 10. januar 1985, og opfordringen blev set. Ikke mindre end 40 mennesker mødte op på den pågældende aften, og pionerånden fornægtede sig ikke. Hurtigt blev der nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til vedtægter, og datoen for den stiftende generalforsamling blev sat til 4. februar 1985.

Mødedeltagerne enedes hurtigt om at stable en familieforestilling på benene, og 20 mennesker gik denne første aften i gang med at fordele roller til ’Plouft – det lille spøgelse’. De følgende onsdage frem til premieren den 17. april var øvedage.

200 mennesker overværede forestillingen i Kerteminde Skoles festsal, og der var en utrolig opbakning fra ’verdenspressen’; Kjerteminde Avis, Fyens Stiftstidende og Radio Fyn.

Stiftende generalforsamling

På den stiftende generalforsamling fik foreningen navnet Kerteminde Amatør Teater, et sæt vedtægter og sin første bestyrelse, hvor følgende blev valgt: Formand Annelise Bjerge, næstformand Jørgen Greve, sekretær Kirsten Kragh, kasserer Finn Ulf Nielsen, Iben Hansen, Kurt Kristensen og Nicky Bendix.

For at holde teatergryden i kog, indtil KAT var klar med sin første forestilling, blev der arrangeret en gæsteforestilling, nemlig ’I Rum Sø’ fra ’Det Lille Teater’ fra Gråsten. Det blev KAT’s første arrangement, og det fandt sted 23. marts 1985 Kerteminde Skoles festsal.

Foruden ’Plouft – det lille spøgelse’ lykkedes det at sætte yderligere tre forestillinger op i foreningens første leveår; ’Kære afdøde’ af René Obaldi, ’Svampen’ af Knud Andreasen og ’Tovet’ af Henning Nielsen.

Hjemløse katte

Fra 1985 til 1992 bestod foreningen af ’hjemløse katte’, der øvede og spillede på Fjordvangskolen, Kerteminde Skole, Højskolen, i Skovpavillonen m.v. Det var – selv for Katte – svært at holde til, men teaterkatte er sejlivede. Derfor var glæden stor og engagementet enormt, da foreningen kunne gå i gang med at indrette sit eget teater i Nørregade i slutningen af 1991. Set i bakspejlet er det helt utroligt, hvad der blev lagt af energi og arbejde med indretningen af huset. Kommunen sørgede for sammenlægning af de to rum, der i dag udgør teatersalen. Resten, herunder nedrivning af mure ude og inde, opsætning af garderobe, maling af alle rum fra kælder, trappe til teatersal, etablering af scenekasser, opsætning af alle tæpper, jernbjælker, kabling og så videre – det sørgede medlemmerne selv for. Det gav en fantastisk følelse af, at dette er ’vores hus’ blandt de mange medlemmer, der lagde et stort stykke arbejde i huset.

Tak for huset

Den første forestilling på Teaterhusets scene var Holbergs ’Barselsstuen’, der havde premiere 5. februar 1992, syv år efter den stiftende generalforsamling. Den officielle indvielse fandt sted den 2. november 1992. Her blev Ingmar Bergmans ’Kalkmaleri’ vist som en lukket forestilling for Kerteminde Byråd og Fyns Amts Undervisnings- og Kulturudvalg. Dels som tak til kommunen for huset og 30.000 kr. til indretning og materialer, dels som tak for økonomisk støtte fra amtet gennem en årrække.

Visionen i 1985 var at få et teater, der regelmæssigt opførte forestillinger, at generere det, som er nogle af amatørteatrets særlige kvaliteter, nemlig at formidle folkelig kultur i ordets bedste betydning, at formidle værdifuldt samvær på tværs af generationer. I dag er KAT en anerkendt kulturformidler i Kerteminde Kommune, og i september 2006 startede en dramaskole. Bedre kan en vision næsten ikke blive til virkelighed!

Jørgen Greve

Tilbage til toppen


Vedtægter

§1 stk. 1. Teaterforeningens navn er ”Kerteminde Amatør Teater”, KAT hjemmehørende i Kerteminde.
stk. 2. Teaterforeningen er oprettet den 4. februar 1985 og er tilsluttet, ”DATS – Landsforeningen for Dramatisk virksomhed”.
§2 stk. 1. Teaterforeningens formål er at danne rammen om et aktivt, dramatisk arbejde, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.
stk. 2. Teaterforeningen kan samarbejde med andre, der er relevante for foreningens virke.
§3 Alle, der vil virke for og støtte foreningens formål kan optages som medlemmer
§4 stk. 1. Foreningens medlems- og regnskabsår går fra 1. januar til 31. december
stk. 2. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden 1. marts.
stk. 3. Generalforsamlingen varsles 14 dage før afholdelsen.
stk. 4. Generalforsamlingen har flg. dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

  1. Formandens beretning.
  2. Kassereren aflægger regnskab.
  3. Orientering fra udvalgsformændene.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Drøftelse af foreningens dramatiske virke

8a. Valg af bestyrelse.

8b. Valg af mindst 2 suppleanter.

8cValg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant til bilagskontrollant.

9 Eventuelt.

stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest en uge før dennes afholdelse.
stk. 6a. Fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret
stk. 6b. Fremmødte medlemmer, som er fyldt 15 år, der skriftligt meddeler formanden, at man stiller op til valg eller genvalg, er valgbare.
stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver en motiveret skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 8 dage efter begæringens indgivelse.
§5 stk. 1. Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i ulige år, og 3 medlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan opnås.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder i mere end to måneder, indkaldes en suppleant i den rækkefølge, de er valgt som 1. og 2. suppleant.
stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse afgrænsede opgaver. Alle udvalgsbeslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
stk. 4. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde udnævne et medlem til at være æresmedlem.
§6 stk. 1. Bestyrelsen fastlægger repertoiret på baggrund af særskilt repertoiremøde og indkomne forslag og orienterer medlemmerne herom.
§7 stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
stk. 2. Medlemmer under 18 år betaler halv pris.
stk. 3. Æresmedlemmer har frit medlemskab.
§8 Tegningsret: Foreningen tegnes af to personer, formanden og kassereren.
§9 stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger og kræver to tredjedels flertal.
stk. 2. Nedlæggelse af teaterforeningen kan finde sted, når det er vedtaget med to tredjedeles flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
stk. 3. Hvis teaterforeningen nedlægges, stilles dens midler til rådighed for kulturelle formål.

Vedtægterne er således vedtaget på ordinær generalforsamling

den 19. februar 2019.
Tilbage til toppen